Županijske pristojbe – polaganje vozačkog ispita

Šifra prihoda: 722121

Taxa / Namet

Županijske pristojbe - polaganje vozačkog ispita

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Odluka o visini naknade troškova za polaganje ispita vozača motornih vozila (Narodne novine HBŽ 9/07), Naputak o načinu plaćanja naknada za polaganje vozačkog ispita (Narodne novine HBŽ 10/07)

Obaveznik plaćanja

Fizička lica koja pristupaju polaganju vozačkog ispita

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje