Za zahtjeve za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti za projektnu dokumentaciju i građevinske dozvole u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata za građenje objekata niskogradnje

Šifra prihoda: 722131

Taxa / Namet

Za zahtjeve za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti za projektnu dokumentaciju i građevinske dozvole u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata za građenje objekata niskogradnje

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH, br. 22/2006, 43/2008, 74/2008 - odluka US, 22/2009, 35/2014 i 94/2015); Zakona o pripadnosti javnih prihoda na području Tuzlanskog kantona i finansiranju Tuzlanskog kantona (Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 12/05, 8/06 i 5/09); člana 32. stav 1. tačka 4. Statuta općine Lukavac (Službeni glasnik općine Lukavac, broj: 5/08 i 1/14)

Podzakonski osnov

Odluka o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi (Službeni glasnik Općine Lukavac broj:7/13 i 6/16)

Obaveznik plaćanja

Lice po čijem zahtjevu je pokrenut postupak, odnosno lice za koje se obavljaju radnje za koje je u skladu sa Tarifom propisano plaćanje Takse

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje