Vlastiti prihodi budžetskih korisnika

Šifra prihoda: 722631

Taxa / Namet

Vlastiti prihodi budžetskih korisnika

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o ustanovama (Službeni list RBiH, br.6/92, 8/93 i 13/94) i Odluka Općinskog vijeća Cazin br. 01/V-05-6279/00

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Fizička i pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje