Vlastiti prihodi budžetskih korisnika – Ustupanje tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke

Šifra prihoda: 722631

Taxa / Namet

Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Ustupanje tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH 39/14)

Podzakonski osnov

-

Obaveznik plaćanja

Učesnik u postupku javne nabavke

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje