Vlastiti prihodi budžetskih korisnika – rušenje objekata

Šifra prihoda: 722631

Taxa / Namet

Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - rušenje objekata

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o upravnom postupku (Službene novine FBiH 2/98, 48/99)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje