Vlastiti prihodi budžetskih korisnika – Prihodi od pružanja usluga ostalim

Šifra prihoda: 722631

Taxa / Namet

Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Prihodi od pružanja usluga ostalim

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o županijskim upravnim pristojbama (Narodne novine ŽZH 3/98, 16/99, 8/01, 14/01, 7/04, 13/08, 8/14)

Podzakonski osnov

Pravilnik o izdavanju, rasparčavanju, povlačenju iz uporabe i zamjeni županijskih biljega (Narodne novine ŽZH 3/00, 15/08)

Obaveznik plaćanja

Fizička i pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje