Vlastiti prihodi budžetskih korisnika – od pružanja usluga drugima

Šifra prihoda: 722631

Taxa / Namet

Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - od pružanja usluga drugima

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (Službene novine FBIH 64/09)

Podzakonski osnov

Odluka o utvrđivanju jedinstvenog cjenovnika za obračun troškova vatrogasnih usluga i intervencija Vatrogasne jedinice općine Bužim u 2016. god. (Službeni glasnik općine Bužim 13/15)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica,korisnici usluga

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje