Vlastiti prihodi budžetskih korisnika – Naknada za troškove umnožavanja

Šifra prihoda: 722631

Taxa / Namet

Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Naknada za troškove umnožavanja

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH (Službene novine Federacije 32/01 i 48/11)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Sva pravna i fizička lica koja zahtjevaju kopiju informacije u skladu sa Zakonom.

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje