usluge vatrogasne jedinice

Šifra prihoda: 723139

Taxa / Namet

usluge vatrogasne jedinice

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Sl.novine FBiH", br.64/09)

Podzakonski osnov

Odluka o utvrđivanju vlastitih prihoda Profesionalne vatrogasne jedinice Općine Velika Kladuša i načinu njihove naplate ("Sl.glasnik Općine V.Kladuša", broj: 9/15 i 10/15)

Obaveznik plaćanja

pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje