Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada

Šifra prihoda: 777776

Taxa / Namet

Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o vodama (Službene novine FBiH 70/06)

Podzakonski osnov

Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBIH (Službene novine FBiH 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19, 98/19)

Obaveznik plaćanja

Fizičko ili pravno lice u zavisnosti od vrste posebne vodne naknade

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje