Takse za vjenčanja i druge civilne registracije

Šifra prihoda: 722134

Taxa / Namet

Takse za vjenčanja i druge civilne registracije

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave ( "Službene novine FBiH", broj: 49/06, 51/09), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH ( "Službene novine FBiH", broj: 22/06,43/08,22/09,35/14,94/15)

Podzakonski osnov

Odluka o administrativnim taksama Općine Kakanj("Službene novine Općine Kakanj", broj: 4/10, 3/11,11/13,10/15,7/17,5/19)

Obaveznik plaćanja

Obveznik plaćanja je lice po čijem zahtjevu je pokrenut postupak ili u čijem interesu se vrše radnje predviđene taksenom tarifom.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje