Takse za detašmane

Šifra prihoda: 722111

Taxa / Namet

Takse za detašmane

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o vanjskotrgovinskoj politici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 7/98, 35/04), Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH 2/95), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)

Podzakonski osnov

Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBIH (Službene novine FBiH 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19, 98/19)

Obaveznik plaćanja

Strana pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje