Taksa za vjenčanja i druge civilne registracije

Šifra prihoda: 722134

Taxa / Namet

Taksa za vjenčanja i druge civilne registracije

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Porodični zakon Federacije BiH ("Službene novine FBiH", broj 35/05, 41/05 i 31/14)

Podzakonski osnov

Pravilnik o naknadama posebnih troškova za obavljanje sklapanja braka i legalizaciju potpisa, broj 01-05-4-400/15 od 12.02.2015. godine

Obaveznik plaćanja

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje