Taksa za studente

Šifra prihoda: 722131

Taxa / Namet

Taksa za studente

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog" broj 8/11) i člana 35.stav 1 tačka i) Statuta Grada Bihaća ("Službeni glasnik Grada Bihaća" br.13/15,13/18)

Podzakonski osnov

U članu 17.Odluka o gradskim administrativnim taksama ("Službeni glasnik Grada Bihaća broj 5/15,12/15 i 11/21)

Obaveznik plaćanja

Lice na čiji se zahtjev izdaje izvod

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje