Taksa za priključenje na sistem vodovoda i kanalizacije

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Taksa za priključenje na sistem vodovoda i kanalizacije

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave („Sl. novine FBiH" br 22/06 i 51/09), Zakon o pripadnosti javnih prihoda ("Službene novine FBiH" br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15),

Podzakonski osnov

Odluka o visini komunalne takes za priključke i izmještanje priključaka na sistem vodosnabdijevanja i kanalizacije i na sistem centralnog grijanja ( “ Službeni glasnik Općine Lukavac” br 3/11 i 1/14).

Obaveznik plaćanja

Vlasnici poslovnih objekata i stanova

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje