Taksa za priključenje na sistem centralnog grijanja

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Taksa za priključenje na sistem centralnog grijanja

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda ("Službene novine FBiH" br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15), Zakon o principima lokalne samouprave ("Službene novine FBiH" br. 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o visini komunalne takse za priključke i izmještanje priključaka na sistem vodosnabdijevanja i kanalizacije i na sistem centralnog grijanja (“ Službeni glasnik Općine Lukavac” br 3/11 i 1/14).

Obaveznik plaćanja

Vlasnici poslovnih objekata i stanova

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje