Taksa za ovjeravanje dokumenata

Šifra prihoda: 722133

Taxa / Namet

Taksa za ovjeravanje dokumenata

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj 32/01 i 48/11)

Podzakonski osnov

Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj 57/01)

Obaveznik plaćanja

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje