Pristojbe na ovjeravanje dokumenata

Šifra prihoda: 722133

Taxa / Namet

Pristojbe na ovjeravanje dokumenata

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o upravnim pristojbama Županije Posavske (Narodne novine ŽP 1/97, 1/98, 4/01, 8/01, 2/03, 2/13)

Podzakonski osnov

Odluka o općinskim administrativnim pristojbama i tarifi općinskih administrativnih pristojbi (Službeni glasnik Općine Odžak 02/07)

Obaveznik plaćanja

Pravna ili fizička osoba po čijem je zahtjevu pokrenut postupak, odnosno osoba za koju se obavljaju radnje za koje je sukladno Tarifi propisano plaćanje pristojbe

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje