Pristojba iz oblasti energije, rudarstva i geologije – taksa po tarifnom broju 19, tačka 3 za izdavanje akta o ispunjavanju uslova za obavljanje određenih poslova iz rudarstva

Šifra prihoda: 722112

Taxa / Namet

Pristojba iz oblasti energije, rudarstva i geologije - taksa po tarifnom broju 19, tačka 3 za izdavanje akta o ispunjavanju uslova za obavljanje određenih poslova iz rudarstva

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (Službeni list FBIH 6/98, 8/00, 45/10, 43/13, 98/17)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pristojbeni obaveznik je osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi propisano plaćanje pristojbe

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje