Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije

Šifra prihoda: 721226

Taxa / Namet

Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o vodama FBiH (Službene novine FBiH 70/06)

Podzakonski osnov

Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku, rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada (Službene novine FBiH 92/07, 79/11, 88/12), Odluka o visini posebnih vodnih naknada (Službene novine FBiH 46/07, 10/14)

Obaveznik plaćanja

Potpisnici Ugovora o zakupu

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje