Prihodi od pružanje usluga građanima

Šifra prihoda: 722611

Taxa / Namet

Prihodi od pružanje usluga građanima

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o porezu na promet nekretnina (Službene novine HNK 8/00, 5/04, 11/08)

Podzakonski osnov

Odluka o prometu nekretnina općine Neum (Narodni list-službeno glasilo općine Neum 4/10 i 4/12)

Obaveznik plaćanja

Korisnik usluge -građanin

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje