Prihodi od pružanja usluga

Šifra prihoda: 722610

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje