Prihodi od pružanja usluga pravnim licima

Šifra prihoda: 722612

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga pravnim licima

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o socijalnoj skrbi (Službene novine HNK 3/05, 1/16), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine FBiH 46/10, 75/13), Zakon o ljekarničkoj djelatnosti (Službene novine FBiH 40/10 ), Zakon o lijekovima (Službene novine FBiH 109/12), Zakon o administrativnim taksama sa tarifom administrativnih taksi (Službene novine HNK 2/13)

Podzakonski osnov

Pravilnik o minimalnim standardima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine HNŽ", broj: 4/16), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra ustanova socijalne skrbi koje obavljaju djelatnost socijalne zaštite ("Narodne novine HNŽ", broj: 4/16), Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama ("Službene novine F BiH", broj: 26/12; 23/13; 90/13; 15/14; 82/14 i 83/15), Pravilnik o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne privatne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na temelju posebnog ugovora s zdravstvenom ustanovom ("Službene novine FBiH", broj: 104/13 i 16/14), Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo ("Službene novine FBiH", broj: 41/12), ravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u FBiH, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obvezama ministarstva zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova ("Službene novine FBiH", broj. 45/13)

Obaveznik plaćanja

Pravna, fizička lica, po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili se vrše radnje predviđene taksenom tarifom.

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje