Prihodi od pružanja usluga pravnim licima-vršenje usluga PPA

Šifra prihoda: 722612

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga pravnim licima-vršenje usluga PPA

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik USK 8/11)

Podzakonski osnov

Statut općine (Službeni glasnik općine S.Most broj: 04/08, 05/08, 2/10 i 9/11)

Obaveznik plaćanja

Pravno lice-korisnik usluge

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje