Prihodi od pružanja usluga pravnim licima-učešće u troškovima

Šifra prihoda: 722612

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga pravnim licima-učešće u troškovima

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

-

Obaveznik plaćanja

Pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje