Prihodi od pružanja usluga pravnim licima – tenderska dokumentacija

Šifra prihoda: 722612

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga pravnim licima - tenderska dokumentacija

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH 39/14)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Sva pravna lica koja podnesu zahtjev za preuzimanje dokumentacije

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje