Prihodi od pružanja usluga pravnim licima – tenderi

Šifra prihoda: 722612

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga pravnim licima - tenderi

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje