Prihodi od pružanja usluga građanima

Šifra prihoda: 722611

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga građanima

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine FBiH 46/10, 75/13), Zakon o administrativnim taksama Tarifom administrativnih taksi (Službene novine HNK 2/13)

Podzakonski osnov

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih djelatnika (Službene novine FBiH 6/11, 10/11, 41/11, 81/12, 58/15)

Obaveznik plaćanja

Fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje