Prihodi od pružanja usluga građanima – vlastiti prihodi

Šifra prihoda: 722611

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga građanima - vlastiti prihodi

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)

Podzakonski osnov

Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBIH (Službene novine FBiH 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19, 98/19)

Obaveznik plaćanja

Fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje