Prihodi od pružanja usluga građanima – Vjenčanja

Šifra prihoda: 722611

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga građanima - Vjenčanja

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Odluka o naknadama posebnih usluga u Općinskoj službi za upravu za oblast opće uprave (broj 08/01-49-1578/00)

Obaveznik plaćanja

Fizičko lice

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje