Prihodi od pružanja usluga građanima (vjenčanja i ovjere na terenu, naknada za pristup informacijama, prihod od prodaje matičnih obrazaca)

Šifra prihoda: 722611

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga građanima (vjenčanja i ovjere na terenu, naknada za pristup informacijama, prihod od prodaje matičnih obrazaca)

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Porodični zakon FBiH (Službene novine 35/05 i 41/05), Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH (Službene novine FBiH 32/01, 48,11), Odluka o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2015.godinu (Službene novine FBiH), Odluka o utvrđivanju cijene izdavanja izvoda, uvjerenja iz matičnih knjiga

Podzakonski osnov

Upustvo o izmjenama i dopunama upustva o načinu vođenja matičnih knjiga (Službene novine FBiH 55/13,82/13,6/15), Upustvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH (Službene novine FBiH 57/01)

Obaveznik plaćanja

Fizička lica - korisnici usluga

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje