Prihodi od pružanja usluga građanima (Tenderi)

Šifra prihoda: 722611

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga građanima (Tenderi)

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o javnim nabavkama (Službene novine FBiH 39/14)

Podzakonski osnov

Općinska legislativa

Obaveznik plaćanja

Korisnik usluge

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje