Prihodi od pružanja usluga drugima

Šifra prihoda: 722613

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga drugima

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema "JU Kulturni centar" Cazin ( Sl.novine grada Cazin br.4/19 i 9/21)

Obaveznik plaćanja

Fizička i pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje