Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti

Šifra prihoda: 722621

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o administrativnim taksama (Službene novine KS 30/01, 22/02, 10/05, 26/08, 23/16)

Podzakonski osnov

Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBIH (Službene novine FBiH 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19, 98/19)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje