Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djeltnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)

Šifra prihoda: 722600

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djeltnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje