Prihodi od prodatih taksenih maraka

Šifra prihoda: 722633

Taxa / Namet

Prihodi od prodatih taksenih maraka

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (Službeni list FBIH 6/98, 8/00, 45/10, 43/13, 98/17)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Fizičko i pravno lice koje kupuje taksene marke

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje