Prihodi od prodatih pristojbi

Šifra prihoda: 722633

Taxa / Namet

Prihodi od prodatih pristojbi

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o lokalnoj samoupravi (Narodne novine ŽZH 3/09, 18/11)

Podzakonski osnov

Odluka o općinskim upravnim pristojbama i tarifi upravnih pristojbi Općine Grude (Službeni glasnik Općine Grude 8/13, 5/15, 7/17)

Obaveznik plaćanja

Pravne osobe; samostalne djelatnosti; građani

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje