Prihodi od prava na eksploataciju prirodnih resursa

Šifra prihoda: 721112

Taxa / Namet

Prihodi od prava na eksploataciju prirodnih resursa

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o koncesijama (Službeni glasnik USK 10/03,7/09, 19/13, 9/17, 18/19)

Podzakonski osnov

Pravila o postupku dodjele koncesije (Službene novine FBiH 68/06), Dokument o politici dodjele koncesije (Službeni glasnik USK 3/12), Odluka o visini i načinu utroška naknade za dodjeljivanje koncesija za geološka istraživanja i ekspolataciju nemetaličnih mineralnih sirovina na području USK (Službeni glasnik USK 6/01)

Obaveznik plaćanja

Domaće ili strano pravno lice osnovano ili registrirano u skladu sa zakonima Federacije

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje