Prihodi od davanja prava patenata i autorskih prava

Šifra prihoda: 721114

Taxa / Namet

Prihodi od davanja prava patenata i autorskih prava

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o autorskom i srodnim pravima (Službeni glasnik BiH 63/10)

Podzakonski osnov

Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava (Službeni glasnik BiH 63/10)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica, korisnici autorskih dijela

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje