Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa

Šifra prihoda: 721112

Taxa / Namet

Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o koncesijama (Narodne novine ŽZH 7/01, 7/03, 13/07)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Koncesionar

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje