Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava – koncesije

Šifra prihoda: 721112

Taxa / Namet

Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava - koncesije

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o koncesijama (Službene novine FBIH 40/02, 61/06, 80/13), Zakon o koncesijama (Narodne novine ŽZH 7/01, 7/03, 13/07, 13/13)

Podzakonski osnov

Uredba o postupku za dodjelu koncesije (Narodne novine ŽZH 7/01, 6/03), Pravila o utvrđivanju naknada za koncesiju (Službene novine FBIH 67/06), Pravilo o postupku dodjele koncesije (Službene novine FBIH 68/06, 87/11)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica, koncesionari

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje