Prihodi od davanja prava na eksploataciju mineralnih sirovina – koncesije

Šifra prihoda: 721112

Taxa / Namet

Prihodi od davanja prava na eksploataciju mineralnih sirovina - koncesije

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o koncesijama (Službene novine HNK 1/13, 7/16)

Podzakonski osnov

Odluka o načinu utvrđivanja, načinu i rokovima plaćanja koncesione naknade za eksploataciju mineralnih sirovina na području Hercegovačko-neretvanskog kantona(Službene novine HNK, broj: 2/14)

Obaveznik plaćanja

Koncesionari - pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje