Prihod od pružanja usluga građanima-bibliotekarske usluge

Šifra prihoda: 722611

Taxa / Namet

Prihod od pružanja usluga građanima-bibliotekarske usluge

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik USK 8/11)

Podzakonski osnov

Statut općine (Službeni glasnik općine S.Most broj: 04/08, 05/08, 2/10 i 9/11)

Obaveznik plaćanja

Fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje