Prihod od prodaje taksenih maraka

Šifra prihoda: 722633

Taxa / Namet

Prihod od prodaje taksenih maraka

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o administrativnim taksama (Službene novine KS 30/01, 22/02, 10/05, 26/08, 23/16)

Podzakonski osnov

-

Obaveznik plaćanja

Naknadu plaća ministarstvo finansija a po ispostavljenim fakturama

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje