Prihod od iznajmljivanja zemljišta

Šifra prihoda: 721121

Taxa / Namet

Prihod od iznajmljivanja zemljišta

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Sl.novine F BiH br.52/09)Odluka o raspisivanju javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u lasništvu države na području općine Cazin (Sl.novine općine Cazin broj 6/12)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje