Prihod od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa

Šifra prihoda: 721112

Taxa / Namet

Prihod od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o koncesijama Kantona Sarajevo (Službene novine KS 27/11 i 15/13)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Sva pravna lica registrovana u skladu sa posebnim zakonima Federacije BiH, fizička domaća ili strana lica kojim je dodijeljena koncesija i koja izvršavaju ugovor o koncesiji u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje