Prihod komunalne naknade

Šifra prihoda: 722449

Taxa / Namet

Prihod komunalne naknade

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik USK: 4/11, 11/11, 13/12, 14/17)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje