Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja)

Šifra prihoda: 722522

Taxa / Namet

Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja)

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o vodama (Službene novine FBIH 70/06)

Podzakonski osnov

Odluka o visini posebnih vodnih naknada (Službene novine Federacije BiH, broj:46/07, 10/14 i 03/16), Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada (Službene novine FBiH 92/07, 46/09, 79/11, 88/12)

Obaveznik plaćanja

Fizičko i pravno lice koje vrši direktno ispuštanje otpadnih voda u površinske vode, indirektno ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode, ispuštanje otpadnih tehnoloških voda u javni kanalizacioni sistem iz objekata i postrojenja koji podliježu obavezi pribavljanja okolinske dozvole u smislu odredbi Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine FBiH 33/03) i ispuštanje otpadnih voda naselja; fizičko i pravno lice koje vrši uzgoj ribe u vještačkim ribnjacima ili u kavezima; fizičko i pravno lice koje proizvodi ili uvozi hemikalije za zaštitu bilja; fizičko i pravno lice koje proizvodi ili uvozi vještačko đubrivo.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje