Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka

Šifra prihoda: 722527

Taxa / Namet

Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o vodama (Službene novine FBIH 70/06 - 7597)

Podzakonski osnov

Odluka o visini posebnih vodnih naknada (Službene novine Federacije BiH 46/07, 10/14 i 03/16), Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada (Službene novine FBiH 92/07, 46/09, 79/11, 88/12)

Obaveznik plaćanja

Fizičko i pravno lice koje vrši eksploataciju materijala iz vodotoka

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje