Posebna taksa za izmirenje duga za isporuku prirodnog gasa 

Šifra prihoda: 722115

Taxa / Namet

Posebna taksa za izmirenje duga za isporuku prirodnog gasa 

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06)

Podzakonski osnov

Odluka o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu: 1992-1995 (Službene novine FBIH 8/09)

Obaveznik plaćanja

Korisnici prirodnog gasa koji prefakturišu korisnicima gasa (domaćinstvima i firmama). Iznos se nalazi na računima za isporučeni plin.

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje